Menu Zamknij

FAQ

Jak należy potwierdzić swoje minimum 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu organizacją pozarządową lub zarządzaniu projektami?

Informację o posiadanym doświadczeniu należy zawrzeć w swoim CV. Jedynie w sytuacji, gdy komisja rekrutacyjna będzie miała wątpliwości, co do przedstawionych przez kandydata informacji może poprosić o przedstawienie dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia (np. świadectw pracy, zaświadczeń).

Czy jest jakiś wzór CV?

Nie. Nie ustaliliśmy wzoru CV, jednak powinny się w nim znaleźć informacje dotyczące posiadanego przez kandydata doświadczenia w zakresie zarządzania organizacją pozarządową i/lub zarządzania projektami. W przypadku CV ważna jest jego przejrzysta i atrakcyjna, kreatywna forma. W przypadku wyboru formy pisemnej CV nie powinno przekraczać objętościowo 2 stron A4.

Jak powinna wyglądać „koncepcja zmiany społecznej”?

Nie jest to określone. Zarówno treść, jak i forma są dowolne. Nie chcemy ograniczać kreatywności kandydatów w tym zakresie. W sali, w której odbywać się będą rozmowy kwalifikacyjne będzie możliwość skorzystania z rzutnika multimedialnego. Należy jednak pamiętać, że umiejętność zwięzłego komunikowania  jest cnotą, dlatego też czas na prezentację koncepcji to 5-10 minut.

Co powinno być treścią koncepcji?

Odpowiedź na to pytanie znacie tylko Państwo. Nie zostało to przez nas określone. Może się być ogólna, ale i bardzo szczegółowa, możecie Państwo na tym etapie założyć budżet związany z jej wdrożeniem, ale niekoniecznie musicie to zrobić. Pamiętajcie Państwo jednak, że jako słuchacze kierunku będziecie nad wdrożeniem koncepcji swojej „zmiany społecznej” pracować. „Zmiana społeczna”, którą będziecie chcieli Państwo przedstawić może być rozumiana bardzo szeroko: jako jakakolwiek przemiana relacji społecznych, ale można posiłkować się innymi jej definicjami czy modelami teoretycznymi. W rozumieniu socjologicznym, zmianą społeczną jest przebudowa mechanizmów w obrębie struktury społecznej, która charakteryzuje się zmianą symboliki kulturowej, zasad zachowania się, organizacji społecznej, systemów wartości. Możecie Państwo zaprezentować koncepcję „zmiany społecznej” na poziomie mikro – w waszej organizacji i środowisku lokalnym, jak i w skali makro (w tym przypadku należy jednak pamiętać o tym by nadmienić jaki ona będzie miała wpływ na lokalną społeczność, w której działa organizacja i dlaczego potrzeba działań w makroskali, a nie w mikroskali, by tę „zmianę społeczną” wdrożyć). 

Czy studia MBA dla NGO dają absolwentom takie same uprawnienia jak inne studia MBA?

Tak. Słuchacz otrzymuje na zakończenie studiów świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Master of Business Administration. Absolwenci studiów MBA dla NGO nabywają więc uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018, poz. 1182). Ponadto, absolwenci otrzymają dyplom MBA sygnowany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Fundację Rybnicką – Instytut Liderów Zmiany Społecznej oraz patronów i partnerów kierunku.

Odpłatność za studia

Czesne w roku akademickim 2022/2023

  • 12 500 zł 11 500 zł (przy płatności w dwóch ratach)
  • dla absolwentów UE Katowice obowiązuje zniżka w wysokości 20%
  • płatność jednorazowa – wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
  • płatność w 4 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł